Èdè Javanasi nọmba lati 1 lati 100

# Writing your language Writing Reading
0 Odo Nul -
1 Okan Siji -
2 Meji Loro -
3 Mẹta Telung -
4 Mẹrin Papat -
5 Marun Limang -
6 Mefa Enem -
7 Meje Pitu -
8 Mẹjọ Wolung -
9 Mẹsan Sangang -
10 Mẹwàá Sepuluh -
11 Mọkanla Sewelas -
12 Mejila Rolas -
13 Mẹtala Telulas -
14 Mẹrinla Patbelas -
15 Mẹdogun Limalas -
16 Mẹrindinlogun Nembelas -
17 Mẹtadilogun Pitulas -
18 Mejidilogun Wolulas -
19 Mọkandilogun Sangalas -
20 Logun Puluh -
21 Ogún ọkan Puluh siji -
22 Meji-le-logun Puluh loro -
23 Mẹta-le-logun Puluh telung -
24 Mẹrin-le-logun Puluh papat -
25 Arundinlogbon Rong puluh lima -
26 Ogun mẹfa Puluh enem -
27 Ogun meje Puluh pitu -
28 Ogun mẹjọ Puluh wolung -
29 Ogun mẹsan Puluh sangang -
30 ọgbọn Telung puluh -
31 ọgbọn ọkan Telung puluh siji -
32 ọgbọn meji Telung puluh loro -
33 ọgbọn mẹta Telung puluh telu -
34 ọgbọn mẹrin Telung puluh papat -
35 ọgbọn marun Telung puluh lima -
36 ọgbọn mefa Telung puluh enem -
37 ọgbọn meje Telung puluh pitu -
38 ọgbọn mẹjọ Telung puluh wolu -
39 ọgbọn mẹsan Telung puluh sangang -
40 Ogoji Patang puluh -
41 Ogoji ọkan Patang puluh siji -
42 Ogoji meji Patang puluh loro -
43 Ogoji mẹta Patang puluh telu -
44 Ogoji mẹrin Patang puluh papat -
45 Ogoji marun Patang puluh lima -
46 Ogoji mẹfa Patang puluh nem -
47 Ogoji meje Patang puluh pitu -
48 Ogoji mẹjọ Patang puluh wolu -
49 Ogoji mẹsan Patang puluh sangang -
50 Aadọta Sèket -
51 Aadọta ọkan Sèket siji -
52 Aadọta meji Sèket loro -
53 Aadọta mẹta Sèket telu -
54 Aadọta mẹrin Sèket papat -
55 Aadọta marun Sèket lima -
56 Aadọta mẹfa Sèket enem -
57 Aadọta meje Sèket pitu -
58 Aadọta mẹjọ Sèket wolu -
59 Aadọta mẹsan Sèket sangang -
60 ọgọta Sewidak -
61 ọgọta okan Sewidak siji -
62 ọgọta meji Sewidak loro -
63 ọgọta meta Sewidak telu -
64 ọgọta merin Sewidak papat -
65 ọgọta marun Sewidak lima -
66 ọgọta mefa Sewidak enem -
67 ọgọta meje Sewidak pitu -
68 ọgọta mejo Sewidak wolung -
69 ọgọta mesan Sewidak sangang -
70 ãdọrin Pitung puluh -
71 ãdọrin ọkan Pitung puluh siji -
72 ãdọrin meji Pitung puluh loro -
73 ãdọrin mẹta Pitung puluh telu -
74 ãdọrin mẹrin Pitung puluh papat -
75 ãdọrin marun Pitung puluh lima -
76 ãdọrin mẹfa Pitung puluh enem -
77 ãdọrin meje Pitung puluh pitu -
78 ãdọrin mẹjọ Pitung puluh wolu -
79 ãdọrin mẹsan Pitung puluh sangang -
80 ọgọrin Wolung puluh -
81 ọgọrin okan Wolung puluh siji -
82 ọgọrin meji Wolung puluh loro -
83 ọgọrin meta Wolung puluh telu -
84 ọgọrin merin Wolung puluh papat -
85 ọgọrin marun Wolung puluh lima -
86 ọgọrin mefa Wolung puluh enem -
87 ọgọrin meje Wolung puluh pitu -
88 ọgọrin mejo Wolung puluh wolu -
89 ọgọrin mesan Wolung puluh sangang -
90 Aadọrun Sangang puluh -
91 Aadọrun ọkan Sangang puluh siji -
92 Aadọrun meji Sangang puluh loro -
93 Aadọrun mẹta Sangang puluh telu -
94 Aadọrun mẹrin Sangang puluh papat -
95 Aadọrun marun Sangang puluh lima -
96 Aadọrun mẹfa Sangang puluh enem -
97 Aadọrun meje Sangang puluh pitu -
98 Aadọrun mẹjọ Sangang puluh wolu -
99 Aadọrun mẹsan Sangang puluh sangang -
100 ọkan ọgọrun Satus -