Filipino nọmba lati 1 lati 100

# Writing your language Writing Reading
0 Odo Sero -
1 Okan Isa -
2 Meji Dalawa -
3 Mẹta Tatlo -
4 Mẹrin Apat -
5 Marun Lima -
6 Mefa Anim -
7 Meje Pito -
8 Mẹjọ Walo -
9 Mẹsan Siyam -
10 Mẹwàá Sampu -
11 Mọkanla Labing-isa -
12 Mejila Dose -
13 Mẹtala Labintatlo -
14 Mẹrinla Labing-apat -
15 Mẹdogun Labinlima -
16 Mẹrindinlogun Labing-anim -
17 Mẹtadilogun Disisyete -
18 Mejidilogun Labing-walo -
19 Mọkandilogun Labinsiyam -
20 Logun Dalwampu -
21 Ogún ọkan Dalawampung isa -
22 Meji-le-logun Dalawampung dalawang -
23 Mẹta-le-logun Dalawampung tatlong -
24 Mẹrin-le-logun Dalawampung apat -
25 Arundinlogbon Dalawampu't limang -
26 Ogun mẹfa Dalawampung anim -
27 Ogun meje Dalawampung pitong -
28 Ogun mẹjọ Dalawampung sa walong -
29 Ogun mẹsan Dalawampung siyam -
30 ọgbọn Tatlumpu -
31 ọgbọn ọkan Tatlumpung isa -
32 ọgbọn meji Tatlumpung dalawang -
33 ọgbọn mẹta Tatlumpung tatlong -
34 ọgbọn mẹrin Tatlumpung apat -
35 ọgbọn marun Tatlumpung limang -
36 ọgbọn mefa Tatlumpung anim -
37 ọgbọn meje Tatlumpung pitong -
38 ọgbọn mẹjọ Tatlumpung walong -
39 ọgbọn mẹsan Tatlumpung siyam -
40 Ogoji Apatnapu -
41 Ogoji ọkan Apatnapung isa -
42 Ogoji meji Apatnapung dalawang -
43 Ogoji mẹta Apatnapung tatlong -
44 Ogoji mẹrin Apatnapung apat -
45 Ogoji marun Apatnapung limang -
46 Ogoji mẹfa Apatnapung anim -
47 Ogoji meje Apatnapung pitong -
48 Ogoji mẹjọ Apatnapung walong -
49 Ogoji mẹsan Apatnapung siyam -
50 Aadọta Limampu -
51 Aadọta ọkan Limampung isa -
52 Aadọta meji Limampung dalawang -
53 Aadọta mẹta Limampung tatlong -
54 Aadọta mẹrin Limampung apat -
55 Aadọta marun Limampung limang -
56 Aadọta mẹfa Limampung anim -
57 Aadọta meje Limampung pitong -
58 Aadọta mẹjọ Limampung walong -
59 Aadọta mẹsan Limampung siyam -
60 ọgọta Sesenta -
61 ọgọta okan Animnapung isa -
62 ọgọta meji Animnapung dalawang -
63 ọgọta meta Animnapung tatlong -
64 ọgọta merin Animnapung apat -
65 ọgọta marun Animnapung limang -
66 ọgọta mefa Animnapung anim -
67 ọgọta meje Animnapung pitong -
68 ọgọta mejo Animnapung walong -
69 ọgọta mesan Animnapung siyam -
70 ãdọrin Setenta -
71 ãdọrin ọkan Pitumpu't isa -
72 ãdọrin meji Pitumpu't dalawang -
73 ãdọrin mẹta Pitumpu't tatlong -
74 ãdọrin mẹrin Pitumpu't apat -
75 ãdọrin marun Pitumpu't limang -
76 ãdọrin mẹfa Pitumpu't anim -
77 ãdọrin meje Pitumpu't pitong -
78 ãdọrin mẹjọ Pitumpu't walong -
79 ãdọrin mẹsan Pitumpu't siyam -
80 ọgọrin Otsenta -
81 ọgọrin okan Otsenta isa -
82 ọgọrin meji Otsenta dalawang -
83 ọgọrin meta Otsenta tatlong -
84 ọgọrin merin Otsenta apat -
85 ọgọrin marun Otsenta limang -
86 ọgọrin mefa Otsenta anim -
87 ọgọrin meje Eighty pitong -
88 ọgọrin mejo Otsenta walong -
89 ọgọrin mesan Otsenta siyam -
90 Aadọrun Siyamnapu -
91 Aadọrun ọkan Siyamnapung isa -
92 Aadọrun meji Siyamnapung dalawang -
93 Aadọrun mẹta Siyamnapung tatlong -
94 Aadọrun mẹrin Siyamnapung apat -
95 Aadọrun marun Siyamnapung limang -
96 Aadọrun mẹfa Siyamnapung anim -
97 Aadọrun meje Siyamnapung pitong -
98 Aadọrun mẹjọ Siyamnapung walong -
99 Aadọrun mẹsan Siyamnapung siyam -
100 ọkan ọgọrun Isang daan -