Indonesian nọmba lati 1 lati 100

# Writing your language Writing Reading
0 Odo Nol -
1 Okan Satu -
2 Meji Dua -
3 Mẹta Tiga -
4 Mẹrin Empat -
5 Marun Lima -
6 Mefa Enam -
7 Meje Tujuh -
8 Mẹjọ Delapan -
9 Mẹsan Sembilan -
10 Mẹwàá Sepuluh -
11 Mọkanla Sebelas -
12 Mejila Dua Belas -
13 Mẹtala Tiga Belas -
14 Mẹrinla Empat Belas -
15 Mẹdogun Lima Belas -
16 Mẹrindinlogun Enam Belas -
17 Mẹtadilogun Tujuh Belas -
18 Mejidilogun Delapan Belas -
19 Mọkandilogun Sembilan Belas -
20 Logun Dua Puluh -
21 Ogún ọkan Dua puluh satu -
22 Meji-le-logun Dua puluh dua -
23 Mẹta-le-logun Dua puluh tiga -
24 Mẹrin-le-logun Dua puluh empat -
25 Arundinlogbon Dua puluh lima -
26 Ogun mẹfa Dua puluh enam -
27 Ogun meje Dua puluh tujuh -
28 Ogun mẹjọ Dua puluh delapan -
29 Ogun mẹsan Dua puluh sembilan -
30 ọgbọn Tiga Puluh -
31 ọgbọn ọkan Tiga puluh satu -
32 ọgbọn meji Tiga puluh dua -
33 ọgbọn mẹta Tiga puluh tiga -
34 ọgbọn mẹrin Tiga puluh empat -
35 ọgbọn marun Tiga puluh lima -
36 ọgbọn mefa Tiga puluh enam -
37 ọgbọn meje Tiga puluh tujuh -
38 ọgbọn mẹjọ Tiga puluh delapan -
39 ọgbọn mẹsan Tiga puluh sembilan -
40 Ogoji Empat Puluh -
41 Ogoji ọkan Empat puluh satu -
42 Ogoji meji Empat puluh dua -
43 Ogoji mẹta Empat puluh tiga -
44 Ogoji mẹrin Empat puluh empat -
45 Ogoji marun Empat puluh lima -
46 Ogoji mẹfa Empat puluh enam -
47 Ogoji meje Empat puluh tujuh -
48 Ogoji mẹjọ Empat puluh delapan -
49 Ogoji mẹsan Empat puluh sembilan -
50 Aadọta Lima Puluh -
51 Aadọta ọkan Lima puluh satu -
52 Aadọta meji Lima puluh dua -
53 Aadọta mẹta Lima puluh tiga -
54 Aadọta mẹrin Lima puluh empat -
55 Aadọta marun Lima puluh lima -
56 Aadọta mẹfa Lima puluh enam -
57 Aadọta meje Lima puluh tujuh -
58 Aadọta mẹjọ Lima puluh delapan -
59 Aadọta mẹsan Lima puluh sembilan -
60 ọgọta Enam Puluh -
61 ọgọta okan Enam puluh satu -
62 ọgọta meji Enam puluh dua -
63 ọgọta meta Enam puluh tiga -
64 ọgọta merin Enam puluh empat -
65 ọgọta marun Enam puluh lima -
66 ọgọta mefa Enam puluh enam -
67 ọgọta meje Enam puluh tujuh -
68 ọgọta mejo Enam puluh delapan -
69 ọgọta mesan Enam puluh sembilan -
70 ãdọrin Tujuh Puluh -
71 ãdọrin ọkan Tujuh puluh satu -
72 ãdọrin meji Tujuh puluh dua -
73 ãdọrin mẹta Tujuh puluh tiga -
74 ãdọrin mẹrin Tujuh puluh empat -
75 ãdọrin marun Tujuh puluh lima -
76 ãdọrin mẹfa Tujuh puluh enam -
77 ãdọrin meje Tujuh puluh tujuh -
78 ãdọrin mẹjọ Tujuh puluh delapan -
79 ãdọrin mẹsan Tujuh puluh sembilan -
80 ọgọrin Delapan Puluh -
81 ọgọrin okan Delapan puluh satu -
82 ọgọrin meji Delapan puluh dua -
83 ọgọrin meta Delapan puluh tiga -
84 ọgọrin merin Delapan puluh empat -
85 ọgọrin marun Delapan puluh lima -
86 ọgọrin mefa Delapan puluh enam -
87 ọgọrin meje Delapan puluh tujuh -
88 ọgọrin mejo Delapan puluh delapan -
89 ọgọrin mesan Delapan puluh sembilan -
90 Aadọrun Sembilan Puluh -
91 Aadọrun ọkan Sembilan puluh satu -
92 Aadọrun meji Sembilan puluh dua -
93 Aadọrun mẹta Sembilan puluh tiga -
94 Aadọrun mẹrin Sembilan puluh empat -
95 Aadọrun marun Sembilan puluh lima -
96 Aadọrun mẹfa Sembilan puluh enam -
97 Aadọrun meje Sembilan puluh tujuh -
98 Aadọrun mẹjọ Sembilan puluh delapan -
99 Aadọrun mẹsan Sembilan puluh sembilan -
100 ọkan ọgọrun Seratus -